Accommodations/Motels

Maple Leaf Motel
Motel, Accommodations
1414 Bridge St
Charlevoix, MI 49720
Villa Moderne Motel
1415 Bridge St
Charlevoix, MI 49720